Personaalne õpirada

Õpetajatööga alustamine on suur muutus ja väljakutse eelkõige järgmistel põhjustel ja seepärast on vaja pidevalt õppida:

 • enda isiksuse eripära sobitamine õpetajarolli, selleks vajalike isiksuseomaduste leidmine või arendamine teades õpetajarolliga seotud nõudmisi;
 • teadmine teiste ootustest õpetajale (eelkõige õpilased, lapsevanemad) kui professionaalse rolli esindajale ja oskus vastata nendele ootustele;
 • õpetajana käitumine peaks olema kooskõlas teiste kolleegidega ja kooli töötajatega ning nende ootuste ja ühiste kokkulepetega arvestamine;
 • efektiivse rollikäitumise õppimine ja teostamine ka keeruliste õpilastega toimetulekuks õppetunnis;
 • enda isiksuse nõrkuste ja keeruliste iseloomuomaduste tasandamine argipäevatöös kasutades õpetajarolli omandamisega seotud oskusi;
 • positiivsete lahenduste leidmine nii õpilaste, kolleegide kui ka lapsevanematega koostöös;
 • tasakaalu leidmine enda aine õpetamise ja erinevate õpilaste suunamise, juhendamisega seoses psühholoogilises mõttes;
 • õpetajana vajaliku autoriteetsuse leidmine õpilaste jaoks, tunnirahu ja distsipliini loomiseks ainetunnis, nende mõjutamiseks keerulistes olukordades;
 • toimetulek kriisiolukordades ja distantsõppes, kus õpetajarolliga seotud professionaalsed oskused peaksid kergendama lahenduste leidmist;
 • enda töö- ja eraelulise tasakaalu leidmine koolistressi/tööstressi talumiseks ja maandamiseks;
 • õpetajana enesearendamise eesmärkide püstitamine ja tulemuste saavutamine kujunedes kogenud õpetajaks või lausa mentoriks.

Mis on personaalne õpe õpetajale veebiõppes üldiselt? 

PÕR – Personaalne õpirada õpetajale

 • Õpetaja tööks praktiline abi, sest veebis võib leida vastuseid ja juhtnööre igasugustele küsimustele oma tööraskuste puhul.
 • Tähtis praktilise psühholoogia alussüsteemi kujundaja, kui õpetaja soovib seda oma veebiõppes leida.
 • Pärast eneseanalüüsi, enda tugevuste ja puudujääkide kaardistamist, saab õpetaja neid võrrelda ametijuhendiga ja enda praktiliste raskustega töös.
 • Selle analüüsi järel saab õpetaja koos mentoriga või veebiõppe juhendajaga koostada lühi- ja pikema-ajalise õpiraja nii sisuliste teemade kui ka õppimise viisi kohta.
 • Püstitatud eesmärgid koos vahetulemuste hindamisega eelkõige praktikas annavad võimaluse oma personaalset ÕPIRADA korrigeerida.
 • Personaalne õpe õpetajale pakub eneseavastamist, rõõmu õppimisest ja tööraskustes leevendust.
Veebiõpe õpetajale

Millised on meie selle veebiõppe eesmärgid?

 • Veebiõpe on eelkõige noorele, alustavale või raskustes õpetajale praktilise psühholoogia tähtsamate aluspõhimõtete omandamiseks.
 • Psühholoogiline vundament paremaks toimetulekuks klassis.
 • Endale sobiva personaalse õpetajarollipildi ja rollikäitumise kujundamiseks.
 • Enda õpetajarolli erinevate alamrollide kaardistamine ja rolliootuste analüüs.
 • Personaalne ÕpiRada PÕR õpetajale, kus võimalik kulgemine kinnises FB grupis endale sobivate sammudega ja ajaplaaniga.
 • Paljude näidetega lihtsad videoloengud ja lisamaterjalid õpisooviga õpetajale, et ta saaks lisateadmisi oma tööraskuste analüüsimiseks ning paremate lahenduste leidmiseks.

KUI õpetaja ise on käinud läbi enda personaalse õpiraja, SIIS alles on ta valmis mõistma ja toetama õpilast tema personaalsel õpiteekonnal.

Õpilase personaalne õpe
Eriliselt andekad või keerulise loomusega õpilased vajavad personaalset õppekava ja õpiteekonda

Õpetaja, kogu enda PÕRi läbimisel ka teadmisi ja kogemusi oma õpilaste õpetamiseks nende personaalse õpiteekonna kaudu.

Mis on oluline õpilaste personaalse õppe puhul?

 • Alguseks on tähtsaim õpilase/õpetaja personaalse õpi- ja arenguteekonna planeerimine ja teostamine, mille puhul on lähtekohaks selle õppija anded, võimed, tugevused ja nõrkused, tema olemasolevad teadmised ja oskused, õppimise sobivamad viisid, tema huvid ja sihid tema vanuses.
 • Kui PÕK tehakse alustuseks üheks aastaks koos õpilase ja vanematega, siis sellele eelneb põhjalik õpilase psühholoogiline tundma õppimine (selles osalevad ka tugispetsialistid ja tema aineõpetajad), mis võimaldab õpilase puhul võtta arvesse eelkõige positiivsed küljed ja tugevused, aga ka kõik erivajadused ning toetuse vajadused.
 • Analüüsitakse ka tema õpistiili ja õppimise sisu heade tulemuste ja saavutuste saamisel ning õppimise raskusi, ebaedu põhjusi.
 • Oluline on vanemate nägemus oma lapse arengu kohta, tema tugevuste ja annetega seoses. Vanemate kogemusi, ootusi ja soove lapse õppimisega seoses. Samuti nende võimalusi oma last arendada ning õpiteekonnal toetada.
 • Alustuseks võiks olla terve klassi iga õpilase psühholoogiline ja eripedagoogiline kaardistamine koos tugimeeskonnaga ja vanematega. See aitaks kaasa üksikute õpilaste personaalsete õppekavade koostamisele, kui sellega kaasneksid tugispetsialistide nõuanded iga lapsega suhtlemiseks, tema juhendamiseks või sobivate õpimeetodite kasutamiseks, sobiva ja arendava koostöö korraldamiseks klassis.
 • Personaalset õppekava ei saa rakendada, kui koolis pole olemas uuendatud süsteemset didaktilist lähenemist igale ainele. Tänane, paljudes koolides õpikuturu kujundatud ja õppekirjastuste kaudu soovitatav õppematerjalide üksikute elementidega, aga ühise selge süsteemi puudumine ei võimalda koolides vastaval PÕKi meeskonnal valida ühe õpilase eripärale vastavaid, arenguliselt talle sobivaid ning omavahel loogiliselt, teadmiste süsteemi ülesehitavalt seostatavaid „õpiplokke“. 
 • Kui analüüsida praegusi õppekavu, siis puuduvad seal enamasti lapsepsühholoogiat arvestavad ja ainesisesed sellised loogilised seosed, mis on ka arengupsühholoogiliselt „vett pidavad“. Eriti on seda näha matemaatikaõppes, kus juba algklassides kaob tihti laste aine mõistmine ja motivatsioon õppida, sest õpe on sellise abstraktsuse tasemega, mis on enamuse laste arengus alles peale 10.eluaastat olemas.
 • Just sellistele õpilastele, kellel on raskusi sobiva õpimotivatsiooni loomisega, erinevate ainete õpiraskused või pole leitud tulemusi andvaid õpiviise klassis, on hädavajalik PERSONAALNE ÕPITEE ja Personaalne Lähenemine ka klassis teiste lastega koos suheldes, aga õppides enda tempoga, õpioskustest ja eesmärkidest lähtudes.
 • Selline koostöö ja suhtlemise võimalus koos teiste klassikaaslastega pole oluline ainult õpilaste erinevate annete kasutamiseks kollektiivses tarkuses/kompetentsis, vaid ka lastele koolirõõmu, sotsiaalsete oskuste ja emotsionaalse arengu jaoks. Õpetades koostöös kasutama enda eeliseid ja andeid, nii valmistatakse õpilasi ette parimaks koostööks tuleviku elukutsetes.
 • Personaalne ÕPITEEKOND ei ole intellektuaalne jalutuskäik õppematerjalidega veebi ÜKSINDUSES, vaid eelkõige enda annete ja eelistuste kaudu sobiv ning jõukohane õpe.
Suhtlemine, küsimused, juhendamine ja enda eesmärkide saavutamine just mulle sobival moel