Andmekaitsetingimused meie veebipoes vastavad E-Kaubanduseliidu vastavatele juhendmaterjalidele ja on koostatud nende juhendi järgi: https://www.e-kaubanduseliit.ee/liidust/juhendid-e-kauplejale

Veebipoe tiialister.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tiia Lister (FIE registrikood 11770066) asukohaga Rapla Koidu 17, Raplamaa 79513 , tel. +372 56503525 ja e-kiri tiia.lister@ellu.ee . Teist vastutavat töötlejat lisaks ei ole meie Veebipoes määratud.
Milliseid isikuandmeid töödeldakse:
nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja ostuajalugu; klienditoe andmed
− IP aadress

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja
teenuste ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning mh tarbijavaidluste
lahendamise eesmärgil.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja
teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). E-posti kasutatakse lisaks arvete saatmiseks
ning telefoni nr kasutatakse vajadusel kauba allalaadimise probleemide lahendamiseks.
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste
haldamine, kohaletoimetamine, kauba ja maksete tagastamine).
Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine).
Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu, mis seisneb võimalike
tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil ostuajaloo andmete kogumises.
Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks ja kohaldub neile,
kes töötlevad isikuandmeid väljaspool kasutustingimusi, nt profileerimine, otseturustus.
Töötlemisest tuleb klienti eelnevalt informeerida ning nõusolekule tuleb võtta eraldi kinnitus.
Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
kliendiprobleemide lahendamiseks.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed
teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe
funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu
majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Meie Veebipoe andmete jaoks server asub Eestis ja on turvaline.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et
lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et
kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata
juurdepääsu ja avalikustamise eest. E-poe serverite kaitseks on rakendatud tulemüüri ja asjakohast viirusetõrjet,
luuakse regulaarseid varukoopiaid, mida hoitakse e-poe serverist eraldi jms.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatest vastuvõtjatele toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.
Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed
kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 28.
Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis või klienditoe
vahendusel. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe
vahendusel. Kui isikuandetega tutvumise taotlus on esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka teave
üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.
Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi
võtta kliendikonto seadete all või teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a isikuandmed (ostuajaloo
andmed), mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni
Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.
Piiramine
Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või
pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.
Vastuväited
Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust
arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.
Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele
vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul
alusel ja põhjusel.
Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on
andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja
jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma
isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud
profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti
teel.
Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-kirjaga aadressile tiia.lister@ellu.ee
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).